fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Będę przetwarzać podane przez Ciebie dane jako ich Administrator. Są one u mnie bezpieczne. Zapoznaj się z podstawowymi informacjami co się z nimi dzieje.

 

 • § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Korzystanie ze strony internetowej www.fitadventure.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania
i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.fitadventure.pl Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) informuję, że:

Administratorem strony i danych osobowych są: FIT ADVENTURE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 32-091 Masłomiąca ul. Klonowa 1,
NIP: 5130282241 oraz  Bożena Zaborowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FIT ADVENTURE Bożena  Zaborowska, os. Tysiąclecia 6/40, 31-604 Kraków, NIP: 6781578894, zwanymi dalej Administratorem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail:biuro@fitadventure.pl.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.fitadventure.pl nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Wszelkie prawa zastrzeżone! Żadne prezentowane na stronie internetowej www.fitadventure.pl publikacje (teksty, grafika, logotyp, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki wideo, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane)  nie mogą być w całości lub części kopiowane, powielane, przetwarzane lub rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w żaden sposób  bez uprzedniej zgody Administratora. Jest to zabronione
i stanowi naruszenie praw autorskich oraz własności intelektualnej i jest zagrożone karą.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności i polityce cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

 

 • §2 DEFINICJE

Administrator – FIT ADVENTURE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 32-091 Masłomiąca ul. Klonowa 1, NIP: 5130282241 oraz Bożena Zaborowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FIT ADVENTURE  Bożena  Zaborowska, os. Tysiąclecia 6/40, 31-604 Kraków, NIP: 6781578894

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.fitadventure.pl

„Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora,

Umowa usługi Newsletter” lub „Umowa Newsletter” – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, zaznaczyć checkbox a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

 • §3 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.

Dane osobowe na stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i zakresie:

 • wykonania usługi czy umowy albo też dokonania wyceny usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy)
 • wysyłki newslettera oraz w celu marketingu bezpośredniego i promocji własnych produktów lub usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)
 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa)
 • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy)
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art.
  6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)
 • kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej
  w sprawach związanych z realizacją usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania usługi)
 • wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających
  z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o usługach turystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • wykorzystywania cookies na stronie Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • zarządzanie stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i realizacji umowy z Organizatorem. Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia umowy i realizacja usługi oferowanej przez Organizatora oraz w celu zawarcia umów ubezpieczenia. W przypadku ich niepodania, Użytkownik nie może wziąć udziału w Fit Wyjeździe.
 2. W pewnych sytuacjach dane zbierane są automatycznie za pomocą plików cookies oraz dane dotyczące samej wizyty na stronie. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkownikó
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych, związanych z przekazywaniem handlowych np. o wydarzeniach, wyjazdach i/lub produktach oferowanych przez Administratora, środkami komunikacji elektronicznej i telefonicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem jeżeli wyraził w tym celu odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator niniejszym informuje, że może on tę zgodę wycofać w każdym momencie. Użytkownik powinien w tym celu skontaktować się z Administratorem w dowolny, dogodny dla niego sposób.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych. Użytkownikowi przysługuje też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: biuro@fitadventure.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora.
 5. Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”. Z uwagi na korzystanie z usług Google dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej.

 

 1. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Organizator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilo

 

 1. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych usług/celów oraz po jej zakończeniu w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora:
  przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
 • przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;
 • do momentu odwołania udzielonej lub żadania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub też żadania usunięcia przetwarzania danych osobowych zgody
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.

 

 1. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 2. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

 

 1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

 

 1. Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy kurierskie, firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony I bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

 

 1. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że jego dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom takim jak: serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu czy systemu mailingowego w celu wysyłki newslettera, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi systemu płatności, Dane osobowe mogą być udostępnione również innym podmiotom, przewidzianym w ustawie o usługach turystycznych takich jak np. obiekty noclegowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, przewoźnicy itp. wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ponadto dane będą udostępniane księgowości.

 

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

 

 1. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 

 • §4 FORMULARZE

Administrator stosuje trzy rodzaje formularzy w ramach Strony:

 1. Formularz rezerwacji miejsca na wyjeździe – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, daty urodzenia, numeru pesel. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu realizacji umowy musi zaakceptować obowiązkowe checkboxy potwierdzające zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa, Standardowym formularzem informacyjnym do umów o udział w imprezie turystycznej, Pisemnym potwierdzeniem posiadania gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz klientów. Dodatkowo klient który chce otrzymać fakturę jest zobligowany do podania danych do faktury – nazwa firmy, adres, numer NIP. Potwierdzenie rezerwacji  oznacza zapoznanie się z Użytkownik dodatkowo może wyrazić zgodę otrzymywanie informacji handlowych I marketingowych – w ten sposób jego dane są dodawane są także do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera.
 2. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić obowiązkowy checkbox informujący o przetwarzaniu jego danych I chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.
 3. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 4. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia).
 5. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, czy Disquis powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług, na ich stronach internetowych.

 

 • §5 – USŁUGA NEWSLETTER
 1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane (imię, adres e-mail).
 2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
 3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
 4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.
 5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.
 6. W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:

6.1. Wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny (tzw. Double opt-in)

6.2 Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies

6.3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora celu wysyłki Newslettera

6.4 Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

6.5. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

 1. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 2. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 3. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ust. 6.1.
 4. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „wypisz się”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.
 5. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 • §6  – TECHNOLOGIE
 1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony.

1.1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

1.2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań
i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

 1. W celu korzystania ze strony internetowej www.fitadventure.pl niezbędne jest posiadanie:

2.1.  Urządzenia z dostępem do sieci Internet

2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail

2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www

. 

 • §7 – POLITYKA PLIKÓW COOKIES
 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 4. a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony
  i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 6. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 8. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych
  w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
 9. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
 10. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji
  o sposobie korzystania ze Strony;
 11. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 12. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 13. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 14. Administrator korzysta m.in. z następujących plików cookies podmiotów trzecich: Google Analytics, Pixel Facebooka, wtyczki i inne narzędzia związane z mediami społecznościowymi takimi jak np. Facebook, Instagram, You Tube.
 15. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 16. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.

 

 

Data publikacji Polityki Prywatności: 13.01.2020